ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน [อ่านต่อ]

การเข้าใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557

กดเพื่อเข้าใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ปีการศึกษา 2557 http://portal.bopp-obec.info/obec57/ [อ่านต่อ]

ตารางสอนนักเรียนปี57

ตารางสอนนักเรียนปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลดไฟล์  ตารางสอน57[อ่านต่อ]
กุมภาพันธ์ 2015
อา พฤ
« มิ.ย.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Facebook fanpage
ร่วมแชร์เว็บไซต์

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ระบบดี มีคุณธรรม นำความรู้ มุ่งพัฒนาการศึกษา สู่มาตรฐานสากลเครื่องหมายโรงเรียน

  โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งที่ 3 ของจังหวัดพิจิตร
   ใช้อักษรย่อในสมัยแรกๆว่า พ.จ. 3 ดังนั้น เพื่อให้ สอดคล้องกับเลข 3 จึงใช้เครื่องหมายประจำโรงเรียนเป็นรูป “

ตรีศูล

  (มีลักษณะเป็นหลาวสามง่าม และเป็นอาวุธประจำหัตถ์ของพระอิศวร) ในความหมายของโรงเรียน ตรีศูล หมายถึง
  “ไตรสิกขา”

ไตร แปลว่า สาม

สิกขา แปลว่า การศึกษา ไตรสิกขา จึงหมายถึง  การศึกษาหรือหลักการเรียนรู้  3 ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลสิกขา

การศึกษาในด้านศีล คือการอบรมมารยาททางด้านร่างกาย และวาจาให้เรยบร้อย มีสัมมาคารวะ ดังนั้นผู้มีศีลคือ ผู้มีรความประพฤติดี

สมาธิสิกขา การศึกษาในด้านสมาธิ

  คือฝึกจิตใจใจให้แน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่านเป็นผลสืบเนื่องจากศีลสิกขา
  และจะเป็นผลให้เกิดปัญญา ความรู้ต่อไป

ปัญญาสิกขา การศึกษาในด้านปัญญา

  คือ การทำความรู้กระจ่างแจ่มแจ้งในสาขาต่างๆ ปัญญา หมายถึง ความรอบรู้หรือความฉลาด อันเกิดจาก การเรียนและคิด

 

พันธกิจ

1. ปรับโครงสร้างและระบบการบริหารงานในสถานศึกษาให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถใน การทำงานในเชิงรก มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนให้เป็นผู้ที่มี คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีสาระที่สอดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานและมุ่งสู่ความเป็นสากล
5. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้การวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียน และประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเป็นบุคคลแห่ง การเรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษาลำหน้าทางความคิด
6.ส่งเสริม พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย ทันสมัยอย่างเพียงพอ

เป้าประสงค์

นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  ที่ส่งเสริมสนับสนุนครูเป็นครูมืออาชีพ สู่มาตรฐานสากล และนักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง รักการเรียนรู้ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด และเป็นพลโลกที่ดี

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์ส่งเสริมคุณธรรม นำความรู้ เชิดชู ความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 5 กลยุทธ์การมีส่วนร่วมโดยสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาคุณธรรม
   

หมวดหมู่ข่าว
รายการโทรทัศน์ครู
Creative Commons License