นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

341909
Users Today : 179
Total Users : 202980
Who's Online : 5
Your IP Address : 44.192.25.113
Server Time : 2022-05-20

ครูพงษ์ลัดดา งอกขึ้น

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา “ห้องเรียนคุณภาพ PHICHIT 4Q Model” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ตามหัวข้อกำกับติดตาม การบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา,การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน, แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบ PHICHIT 4Q Model, การจัดการเรียนรู้ชั้นเรียน, Active Learning, STEM Education, Coding, ห้องสมุด/รักการอ่าน, การประกันคุณภาพและ
การนิเทศภายใน