433140
Users Today : 75
Total Users : 294211
Who's Online : 4
Your IP Address : 34.229.131.158
Server Time : 2023-05-30

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้ในสังคมและชุมชน โรงเรียนได้นำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข