นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416605
Users Today : 48
Total Users : 277676
Who's Online : 3
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

วันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ของนักเรียนในกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการเดินทางไกล การฝึกระเบียบวินัย กิจกรรมรอบกองไฟและสันทนาการ รวมถึงกิจกรรมทดสอบพลังใจและการดำรงชีพในป่า โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ และรุ่นที่ 2 วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ ทุกกิจกรรมได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด