นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416599
Users Today : 42
Total Users : 277670
Who's Online : 3
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ รุ่นที่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2) เพื่อปลูกฝังการมีเจตคติต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คิด สร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ใน ชีวิตประจำวัน
ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ ในส่วนของภาคเช้า นักเรียนและคุณครูทำกิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติ ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ “โลกและสิ่งแวดล้อม” และ “ตำนานบึงบอระเพ็ด” ส่วนในภาคบ่าย มีฐานเพื่อเรียนรู้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 3 ฐาน คือ 1) นักสืบสายน้ำ 2) พืชพรรณไม้น้ำ 3) ระบบนิเวศ