433158
Users Today : 93
Total Users : 294229
Who's Online : 3
Your IP Address : 34.229.131.158
Server Time : 2023-05-30

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมกับฝ่ายการเงิน และครูที่ปรึกษา ดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 83 ทุน รวม 124,500 บาท โดยพิจารณาจากเกณฑ์รายได้ครัวเรือนและเกณฑ์สถานะครัวเรือนจากค่า PMT