นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

400219
Users Today : 168
Total Users : 261290
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.235.186.94
Server Time : 2023-02-03

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา “ห้องเรียนคุณภาพ PHICHIT 4Q Model” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ตามหัวข้อกำกับติดตาม การบริหารจัดการตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา,การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน, แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบ PHICHIT 4Q Model, การจัดการเรียนรู้ชั้นเรียน, Active Learning, STEM Education, Coding, ห้องสมุด/รักการอ่าน, การประกันคุณภาพและ
การนิเทศภายใน