นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

357402
Users Today : 199
Total Users : 218473
Who's Online : 3
Your IP Address : 3.233.217.106
Server Time : 2022-08-08

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT) ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ซึ่งเป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมิได้เป็นเจ้าของภาษา โดยวัดความสามารถการใช้ภาษาในชั้นเรียนและชีวิตประจำวัน การสอบ YCT แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ YCT ระดับ 1 – ระดับ 4 ส่วนการสอบปากเปล่ามี 2 ระดับ คือ YCT – Speaking (ขั้นต้น) และ YCT – Speaking ขั้นกลาง ในการสอบปากเปล่า นั้น จะสอบโดยใช้วิธีบันทึกเสียงของผู้เข้าสอบ