481590
Users Today : 158
Total Users : 342661
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.214.184.223
Server Time : 2023-09-28

วันที่ 30 กันยายน 2565 นายบรรจง พงษ์ประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นประธานในงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่ คุณครูอุษณีย์ บุญคง, คุณครูสมคิด พิศวง, คุณครูการุญจิต พืชไพจิตร และนายพนม พวงจันทร์ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ศิษย์เก่า ร่วมแสดงมุทิตาจิตและรดน้ำขอพร ณ หอประชุมเพชรชมพู