481574
Users Today : 142
Total Users : 342645
Who's Online : 6
Your IP Address : 3.214.184.223
Server Time : 2023-09-28

วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning เพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรและทักษะในศตวรรษที่ 21 วิทยากรบรรยายคือ คุณจิตปภา สุพันธะ (ครูมิ๊กกี้) โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมเพชรชมพู