481566
Users Today : 134
Total Users : 342637
Who's Online : 2
Your IP Address : 3.214.184.223
Server Time : 2023-09-28

วันที่ 23 พฤศจิกาย 2565 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุยของประธานเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำวิธีการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (iStudent) เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถติดตามการเข้าเรียน และผลการเรียนของนักเรียนได้