นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416589
Users Today : 32
Total Users : 277660
Who's Online : 6
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ต้อนรับนายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้นิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ในโอกาส นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ” ปีทองของการนิเทศเชิงบูรณาการ โดย ใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ” เพื่อคำนึงถึงคุณภาพของห้องเรียนที่มีคุณภาพของครูและผู้เรียน โดยครูจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูร่วมรับการนิเทศติดตาม