481575
Users Today : 143
Total Users : 342646
Who's Online : 2
Your IP Address : 3.214.184.223
Server Time : 2023-09-28

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้พระราชวังจันทน์ และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมา และความสำคัญของสถานที่ดังกล่าว

พระราชวังจันทน์ เป็นพระราชวังโบราณ ตั้งอยู่อยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก ทางด้านทิศเหนือของเมืองพิษณุโลก สิ่งสำคัญของสถานที่แห่งนี้คือ เป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อทรงดำรงตำแหน่งอุปราช โดยในขณะนั้นเมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของกรุงศรีอยุธยา ต่อมากรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานพร้อมทั้งประกาศขอบเขตที่ดินโบราณสถาน เมื่อ พ.ศ.2537 สำหรับสถานที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียงพระราชวังจันทน์ ได้แก่ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เป็นอาคารจัดแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก และพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สำหรับ พระราชวังจันทน์ สถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วังของพระมหาอุปราชสมัยอยุธยา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานถึงที่มาของชื่อพระราชวังจันทน์ไว้ในสาส์นสมเด็จ ว่า วังจันทน์น่าจะ มาจากคำว่า ตำหนักจันทน์ ในสมัยโบราณ เรือนที่อยู่อาศัยทำด้วยไม้ทั้งสิ้น แต่สำหรับเรือนพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายสูงศักดิ์ จะสร้างด้วยไม้จันทน์ที่มีกลิ่นหอม คำว่า “วังจันทน์” จึงน่าจะมาจากคำว่าวังตำหนักจันทน์หรือวังเรือนจันทน์ จนเป็นคำเรียก พระราชวังแห่งนี้ว่า “พระราชวังจันทน์” หรือ “วังจันทน์”

ที่มา
ผู้จัดการออนไลน์, “ทรงคุณค่า “พระราชวังจันทน์” ที่ประทับของพระนเรศวรมหาราช แหล่งเรียนรู้คู่เมืองพิษณุโลก”, https://mgronline.com/travel/detail/9650000094166 , สืบค้นวันที่ 12 ก.พ. 2566

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, “พระราชวังจันทน์”, https://th.wikipedia.org/wiki/พระราชวังจันทน์ , สืบค้นวันที่ 12 ก.พ. 2566