481579
Users Today : 147
Total Users : 342650
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.214.184.223
Server Time : 2023-09-28

นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรชัยพัฒนาสิรินธร ตามโครงการ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ ด้วยเครือข่ายครูผู้นิเทศ ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร จังหวัดพิจิตร