433167
Users Today : 102
Total Users : 294238
Who's Online : 4
Your IP Address : 34.229.131.158
Server Time : 2023-05-30

วันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุยของประธานเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำวิธีการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (iStudent) เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถติดตามการเข้าเรียน และผลการเรียนของนักเรียนได้ รวมถึงเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนที่มีสิทธิ์ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566