481580
Users Today : 148
Total Users : 342651
Who's Online : 2
Your IP Address : 3.214.184.223
Server Time : 2023-09-28

วันที่ 13 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยนายสมชาย  ยอดเพชร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ โดยมีรายการแข่งขันดังนี้

 

การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

เด็กชายศุภฤกษ์   แป้นถนอม               ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

ครูสุภา  ดีมี                                  ครูผู้ฝึกสอน

 

นางสาวคริษฐา  พรสิทธิ์ประเสริฐ          ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

ครูนุชนาฏ    มีทอง                         ครูผู้ฝึกสอน

 


 

การจัดกิจกรรม การแข่งขันคณิตซ่า ท้าประลอง (เกม 24)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รางวัล ชื่อ-สกุล ห้อง
รางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง เด็กหญิงพิชญา พุ่มเรือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
รางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญเงิน เด็กชายพัชรพล เพ็ญนคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
รางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทองแดง เด็กหญิงณุศา นาคุณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
รางวัลเกียรติบัตรระดับ ชมเชย เด็กหญิงพัชราพร สากุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
เด็กหญิงศศิภรณ์ หลึ่งเทพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เด็กหญิงณิชา วิลัยรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เด็กชายธนภัทร พันเขียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รางวัล ชื่อ-สกุล ห้อง
รางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง เด็กหญิงปริลฎา เณรเถา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
รางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญเงิน เด็กชายอติชาติ บำรุงแจ้ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
รางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทองแดง เด็กหญิงชลลดา เกตุหอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
รางวัลเกียรติบัตรระดับ ชมเชย เด็กชายสรวิชญ์ สังข์ทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เด็กหญิงมนัสนันท์ มาสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เด็กชายอลงกรณ์ ดีมา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เด็กหญิงฐิตินันท์ อินททรจันทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เด็กหญิงฐิติมา เขียวยิ่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เด็กหญิงจิดาภา จาบทะเล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4