นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

317100
Users Today : 108
Total Users : 178171
Who's Online : 1
Your IP Address : 52.203.18.65
Server Time : 2022-01-20

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 ดร.สมชาย  ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน พร้อมด้วยคณะ ที่ได้เดินทางมาประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย

1. คุณภาพนักเรียน

2. การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

3. การบริหารและการจัดการศึกษา

4. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

5. ความดีเด่นของสถานศึกษา

โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ เข้าร่วมเป็นเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม