481590
Users Today : 158
Total Users : 342661
Who's Online : 2
Your IP Address : 3.214.184.223
Server Time : 2023-09-28

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่าย ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 23-24 มกราคม 2563  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม