433168
Users Today : 103
Total Users : 294239
Who's Online : 3
Your IP Address : 34.229.131.158
Server Time : 2023-05-30

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่าย ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 23-24 มกราคม 2563  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม