นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

184619
Users Today : 104
Total Users : 45690
Who's Online : 2
Your IP Address : 3.226.243.36
Server Time : 2020-04-06

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดสัมมนาคณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา
เพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมสู่ความเป็นวิถีชีวิต (10 โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม) ณ ห้องเครือข่ายผู้ปกครอง โดยมีจุดมุ่งหมายของหลักสูตรดังนี้

1. เพื่อพัฒนาคณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสาให้มีความรู้เรื่องการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อพัฒนาคณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสาให้มีทักษะในการพัฒนานักเรียนให้ปฏิบัติตนได้ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พอเพียง จิตอาสา”
3. เพื่อพัฒนาคณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสาให้มีทัศนคติที่ถูกต้องในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ตามรูปแบบ “บางมูลนากโมเดล” การมีส่วนร่วม และเป็นแบบอย่างในการพัฒนานักเรียน
4. เพื่อส่งเสริมการสร้างชมรมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสาให้เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมสู่ความเป็นวิถีชีวิต