นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

310010
Users Today : 50
Total Users : 171081
Who's Online : 3
Your IP Address : 54.144.55.253
Server Time : 2021-12-04

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.) โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต ๔๑ (กำแพงเพชร,พิจิตร)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวนันทภัทร  ยาสุข
 
1. นางขนิษฐา  ทองแจ่ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงญาณพัฒน์  ศักดี
2. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วปรีชา
 
1. นายธนาภัทร  จินดา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 34 1. นายมณฑล  นิยมไทย
 
1. นางสาวผุสดี  กล่อมวงษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 42 1. นางสาวสิริภัทร  ตรีรัตน์
 
1. นางสาวนุชนาฏ  มีทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง 13 1. นางสาวธันย์ชนก  สีสุวรรณ์
2. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีทุมพร
3. นางสาวสุจิตรา  ประกอบสุข
 
1. นางกฤษณา  พุ่มชาวสวน
2. นางสาววริษฐา  อรพิมพ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.75 ทอง 5 1. เด็กชายยศกร  นนทรีย์
2. เด็กชายอลงกรณ์  ดีมา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หวังหนู
 
1. นายวีรชิตพงศ์  พิศอ่อน
2. นางวราภรณ์  วรเลิศ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 41 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขเอม
2. เด็กหญิงจิรัชญา  จุฑาเทพ
3. เด็กหญิงพรศิริ  จารุวาที
 
1. นางสาวสุภาวดี  คำประเสริฐ
2. นางสาวกาญจนาพร  พิมขาว
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 35 1. นางสาวกันยารัตน์  ฤทธิ์ประเสริฐ
2. นางสาวปพิชญา  จิตรมา
3. นางสาวภควดี  คงอินทร์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ลิ้มไพบูลย์
2. นายธนรัฐ  ทัศเกตุ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายณัฏฐพัฒน์  พฤกษะวัน
2. เด็กชายธนกฤต  สุนนท์
 
1. นายวีรชิตพงศ์  พิศอ่อน
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 37 1. นางสาวณัฐกานต์  พึ่งมิ่ง
2. นายภาณุ  คำรักษ์
 
1. นายพงษ์เทพ  สุระสมบัติพัฒนา
2. นายวรพจน์  ตระการศิริ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 7 1. เด็กชายนิพิฐ  ทองเถื่อน
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  ทับทอง
3. เด็กหญิงวรพิชชา  ทองประจักษ์
4. เด็กหญิงศศิพงศ์  กรุณา
5. เด็กชายศิรา  ดีโต
 
1. นายอนุสิษฐ์  แก้วศรีทอง
2. นางพินิจ  บุญอินทร์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทับทอง
 
1. นางสาวพิชญา  เฉื่อยฉ่ำ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.8 ทอง 30 1. เด็กหญิงกนกพร  ยิ้มเมือง
2. เด็กหญิงกมลชนก  เขียวขำ
3. เด็กหญิงนวพร  ศรชัย
4. เด็กหญิงพรพรรษา  เอกจิต
5. เด็กหญิงพิชญ์นลิน  มีทรัพย์
6. นางสาวรินทร์ลภัส  หล่ายพันธ์
7. นางสาวศรัณยา  เพ็ชรสุ่น
8. เด็กหญิงสิรภัทร  เขตกรรม
9. นางสาวอรทัย  บุญมี
10. นางสาวอารีย์ภรณ์  วันเชียง
 
1. นางบุญก้าน  ต่อมยิ้ม
2. นางสาวพรพรรณ  จุ้ยวงศ์
3. นางอุษณีย์  บุญคง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.6 67 ทองแดง 37 1. นางสาวบุหลัน  ไชยชนะ
 
1. นายเอกชัย  นุใจมา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 29 1. นายเจตริน  มีเดช
 
1. นายเอกชัย  นุใจมา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 27 1. นายพิพัฒน์  เงินเส็ง
 
1. นายเอกชัย  นุใจมา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง 7 1. นางสาวบุญรัตน์  พันธ์ุพร
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.6 ทอง 27 1. นางสาวบุญรัตน์  พันธ์ุพร
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 43 1. นางสาวปริชญา  เรี่ยมสุวรรณ
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82.66 ทอง 9 1. เด็กชายธีระพัฒ  ทองคำสาร
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กชายธีระพัฒ  ทองคำสาร
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 23 1. เด็กหญิงวรรวิษา  เสมอใจ
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85.66 ทอง 9 1. นางสาวกมลวรรณ  สุขเอม
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิดาพร  สว่างวงศ์
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 70.67 เงิน 16 1. นางสาวพัชรี  มั่นเขียว
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงฐิดาพร  สว่างวงศ์
2. เด็กชายธนชาติ  เพ็ญเกตุ
3. เด็กชายธีระพัฒ  ทองคำสาร
4. นางสาวนภัสกร  เถียรอ่ำ
5. นายประกาศิต  ปิ่นม่วง
6. เด็กชายปุญญพัฒน์  พุ่มพฤกษ์
7. นายพงศธร  ชื่นผล
8. เด็กชายศิรภพ  พิณทอง
9. นายสิทธิพงษ์  บุญประกอบ
10. เด็กชายอัครชัย  เอี่ยมนุ่ม
11. เด็กชายเจษฎาพร  สายดี
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
2. นางมะลิวรรณ  ฤทธิ์รอด
3. นายสมชาย   ยอดเพชร
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 39.67 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงชฎานันท์  สร้อยสุข
 
1. นางสาวภัสราภรณ์  สุขแสวง
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 32 1. นายกิตติธัช  ทองอินทร์
 
1. นายประวิทย์  นิลวิลาศ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68.69 ทองแดง 32 1. นายภาสพล  ฉิมไทย
 
1. นางปัทมา  พรมมา
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 72 เงิน 37 1. นางสาวจีรนันท์  ภู่จำนงค์
2. นางสาวทัตพร  งามตรง
 
1. นางสาวอารีย์  แสงพระเวช
2. นางสาวกรชวัล  รัตโนภาส
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.32 ทอง 12 1. นางสาวกนกอร  เดชจุ้ย
2. นายกฤษณพงษ์  ช่วงโชติ
3. นายคลังแสง  สุขสมบูรณ์
4. นายฐิติวัฒน์  ชาติไธสง
5. นายวัชรพล  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวอารีย์  แสงพระเวช
2. นางสาวกรชวัล  รัตโนภาส
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 26 1. นางสาวแพรวา  แสงอินทร์
 
1. นางสาวอารีย์  แสงพระเวช
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 35 1. เด็กหญิงกรกมล  เสือโต
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เบ้าทอง
3. เด็กหญิงปัญญาพร  ฤทธิ์ณรงค์
 
1. นางสาวกาญจนา  แสงสุวรรณ
2. นางกองแก้ว  เมทา
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกันตพงศ์  เดชาเกียรติไกร
2. นายณัทภูมิ  บุญมี
 
1. นางพงษ์ลัดดา  งอกขึ้น
2. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วมา
 
35 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรี่ยมสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฤกษนันทน์
3. เด็กหญิงอาทิติยา  ใจบุญ
 
1. นายวรพจน์  ตระการศิริ
2. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นายประกิต  บัวทอง
2. นายอชิตพล  สุ่มขำ
 
1. นายวรพจน์  ตระการศิริ
2. นางสาวพงษ์ลัดดา  งอกขึ้น
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 42 1. เด็กชายฐิติวิชญ์  ขุนนาถ
2. เด็กชายพิพัฒน์  รัตนพันธ์
 
1. นายวรพจน์  ตระการศิริ
2. นายวรพจน์  ตระการศิริ
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 25 1. นายกรวิชญ์  สายสุจริต
2. นายวิชญะ  กลางสวัสดิ์
 
1. นายวรพจน์  ตระการศิริ
2. นายเกรียงไกร  ภูศรี
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 17 1. เด็กชายธินกร  แสงทอง
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  พึ่งไชย
 
1. นายนนทศักดิ์  ศรีน่วม
2. นายจีระพงษ์  โพพันธุ์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงกนกลักษณ์  เพชรนอก
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  ปรียาจิตร์
 
1. นายสมมารถ  ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์
2. นางน้ำฝน  บุญตา