นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

317101
Users Today : 109
Total Users : 178172
Who's Online : 3
Your IP Address : 52.203.18.65
Server Time : 2022-01-20

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเพชรชมพู

สำหรับการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนในครั้งนี้ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ ที่โรงเรียนกำหนดไว้ เพื่อนำไปสู่การสำเร็จการศึกษาที่น่าภูมิใจ เป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์ นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการศึกษาต่อ และประกอบสัมมาชีพในอนาคต เผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนให้สังคมรับรู้และยอมรับ จากความสำคัญดังกล่าวนี้ โรงเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรมมอบเกียรติบัติแก่นักเรียน บายศรีสู่ขวัญและให้โอวาทในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน

 

 

<ภาพกิจกรรม>          <ภาพพิธีมอบใบประกาศนียบัตร>