481558
Users Today : 126
Total Users : 342629
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.214.184.223
Server Time : 2023-09-28

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 

จากผลการดำเนินงานของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ที่ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศ มาตรการต่างๆ ดังนี้ 

๑. เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  

๒. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๔. มาตรการป้องกันการรับสินบน 

๕. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

๖. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

๗. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

เพื่อให้บุคลากรในสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนักและให้พฤติกรรมการปฏิบัติงานอยู่ใน ระดับ ที่ยอมรับได้ ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้พฤติกรรมความเสี่ยงที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ลดลงหรือไม่เกิดพฤติกรรมความเสี่ยงนั้นๆ อีก ซึ่งการดำเนินการ ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างดียิ่ง ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษามีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจและร่วมกันสอดส่องพฤติกรรมความเสี่ยงให้ลดน้อยลง  หรือไม่ให้เกิดขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ทุก คนได้เสนอแนวคิดออกแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงหรือ ลดความเสี่ยงทำให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็น “โรงเรียนสุจริต”

เดือน/ปีทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ปฏิบัติ/ละเว้น
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ใช้อํานาจ/
ตําแหน่งโดยมิ
ชอบ
ทุจริตเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ
ทุจริตโครงการ
ของรัฐ
อื่นๆรวมเรื่อง
ตุลาคม0
พฤศจิกายน0
ธันวาคม0
มกราคม0
กุมภาพันธ์0
มีนาคม0
เมษายน0
พฤษภาคม0
มิถุนายน0
กรกฎาคม0
สิงหาคม0