นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

214884
Users Today : 146
Total Users : 75955
Who's Online : 2
Your IP Address : 3.237.71.23
Server Time : 2020-10-01
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
1 นายบรรจง พงษ์ประเสริฐ ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
2 นายบุญสม สุขสอน รองประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
3 นายยุทธนา พฤกษะริตานนท์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
4 นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
5 นายไพโรจน์ วงษ์ตระหง่าน กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
6 นายสุวิทย์ ชอบใช้ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
7 นายมงคล พุกเปี่ยม กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
8 พระครูพิพัฒน์สุตคุณ กรรมการ (ผู้แทนพระภิกษุ)
9 พระครูสังฆรักษ์บรรพต  ชุติธมโม กรรมการ (ผู้แทนพระภิกษุ)
10 นายภาณุวัฒน์ ยุทธนาระวีศักดิ์ กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า)
11 นายทองคำ แสงจันทร์ กรรมการ (ผู้แทนองค์กรชุมชน)
12 นายอรรณพ ตั้งกิตติถาวร กรรมการ (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
13 นายปิยะวัฒน์ ดาราพงศ์สถาพร กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง)
14 นางอุษณีย์ บุญคง กรรมการ (ผู้แทนครู)
15 นายสมชาย ยอดเพชร กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
16 นายอรรถพร  บุญภักดี ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
17 นางสมจิตร เขม้นกิจ ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานบุคคล
18 นายสุรศักดิ์ แสงมณี ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารทั่วไป
19 นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายงานกิจการนักเรียน
20 นางวลัยพรรณ กมเลศรังสรรค์ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายงานนโยบายและแผนงาน