481573
Users Today : 140
Total Users : 342643
Who's Online : 6
Your IP Address : 3.214.184.223
Server Time : 2023-09-28

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment )
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

๑. โครงสร้าง
๒. ข้อมูลผู้บริหาร
๓. อำนาจหน้าที่
๔. แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาโรงเรียน
๕. ข้อมูลการติดต่อ ด้านล่างของเว็บไซต์
๖. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๗. ข่าวประชาสัมพันธ์
๘. Q&A , Messenger Facebook
๙. Social Network
๑๐. แผนดำเนินงานประจำปี
๑๑. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน
๑๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
๑๓. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑๔. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๑๕. รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
๑๖. รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
๑๗. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
๑๘. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๑๙. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
๒๐. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
๒๑. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒๒. การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
๒๓. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล
๒๔. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
๒๕. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒๖. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒๗. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
๒๘. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
๒๙. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
๓๐. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
๓๑. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
๓๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
๓๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๓๔. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
๓๕. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๓๖. รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน
๓๗. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
๓๘. มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในโรงเรียน
๓๙. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในโรงเรียน