นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

151280
Users Today : 157
Total Users : 12351
Who's Online : 2
Your IP Address : 18.204.2.53
Server Time : 2019-09-22

ครูดวงฤทัย แก้วพวง

ครูอัมภรณ์ ดอนเวียงจันทร์

ครูกุสุมา แย้มครวญ

ครูสมจิตร เขม้นกิจ

ครูนุชนาฏ มีทอง

ครูมินตรา ฉิมมา

ครูผุสดี กล่อมวงษ์

ครูรัชดาภรณ์ ศรีจันทร์

ครูรักกิจ ช้างจั่น

ครูน้ำฝน บุญตา

ครูสมทรง ยาสุข

ครูณิชชาพัณณ์ ฉิมมา

ครูสุภา ดีมี

ครูสุภา ดีมี

 

  • โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นวิถีชีวิต
  • โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
  • โครงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (OBEC Quality Award: OBECQA)