นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

310014
Users Today : 54
Total Users : 171085
Who's Online : 4
Your IP Address : 54.144.55.253
Server Time : 2021-12-04

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาการศึกษา   ตามมาตรฐานสากล   บนพื้นฐานคุณธรรม

 

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมระบบการบริหารงาน ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งสู่ความเป็นสากล
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาให้มีความรู้ มีคุณธรรม จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู
5. ส่งเสริม พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย ทันสมัย อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

 

 

เป้าประสงค์

1. นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครูและบุคลาการทางการศึกษาปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดี
4. จัดสื่อและแหล่งเรียนรู้โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้
5. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
6. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และชุมชนในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ