นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

151278
Users Today : 155
Total Users : 12349
Who's Online : 2
Your IP Address : 18.204.2.53
Server Time : 2019-09-22

ครูวรพจน์ ตระการศิริ

ครูปกาศิต เรี่ยมสุวรรณ

ครูปุญญิศา โพธิ์ศรีรัตน์

ครูปุญญิศา โพธิ์ศรีรัตน์

ครูพงษ์ลัดดา งอกขึ้น

ครูพงษ์ลัดดา งอกขึ้น

ครูนนทศักดิ์  ศรีน่วม

ครูจีระพงษ์  โพพันธุ์

ครูวัชรพันธ์  มีศร

ครูเบญจมาศ นิลขาว

ครูธัญญ์ฐิตา พันธุ์นวล

ครูฐิติมา สินเครง

ครูธีระ สุทธิ

ครูวีระศักดิ์ ฉิมปาน

ครูสนธิ ติระสา

ครูสมมารถ ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์

 

  • โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นวิถีชีวิต
  • โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
  • โครงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (OBEC Quality Award: OBECQA)