นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416587
Users Today : 30
Total Users : 277658
Who's Online : 2
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

นายวินัย  ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

วุฒิการศึกษาสูงสุด : –
โทรศัพท์ : 056-631-577
e-Mail : [email protected]
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564


นายวัชรพันธ์ มีศร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสกาวเดือน นุใจมา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวเนตรนภาภรณ์ ปันจะวรรณ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวพรทิพย์ อ่อนชูศรี

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน