481560
Users Today : 128
Total Users : 342631
Who's Online : 4
Your IP Address : 3.214.184.223
Server Time : 2023-09-28

นายวินัย  ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

วุฒิการศึกษาสูงสุด : –
โทรศัพท์ : 056-631-577
e-Mail : [email protected]
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564


นายวัชรพันธ์ มีศร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นางสกาวเดือน นุใจมา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

นางสาวเนตรนภาภรณ์ ปันจะวรรณ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

นางสาวพรทิพย์ อ่อนชูศรี

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

 

บุคลากรแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้