นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

310006
Users Today : 46
Total Users : 171077
Who's Online : 2
Your IP Address : 54.144.55.253
Server Time : 2021-12-04

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะรองผู้อำนวยโรงเรียน นายวัชรพันธ์ มีศร นางสาวเนตรนภาภรณ์ ปันจะวรรณ์ นางสกาวเดือน นุใจมา และนางสาวพรทิพย์ อ่อนชูศรี พร้อมคณะครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ให้การต้อนรับ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ประธานกรรมการ นายสมชาย สุขดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ นายทิว มนูญธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนตะพานหิน กรรมการและเลขานุการ และนางนิตยา เอี่ยมแดง ศึกษานิเทศก์ เนื่องในโอกาสการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 2 ในรอบ 1 ปีของรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร