นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

317105
Users Today : 113
Total Users : 178176
Who's Online : 1
Your IP Address : 52.203.18.65
Server Time : 2022-01-20

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรม ค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษาออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดโครงการ นางสาวสกาวเดือน นุใจมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถและทักษะการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนและเอาใจใส่ในการเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ ใฝ่ฝึกฝนตนเองอยู่เสมออย่างเต็มที่ ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อันเป็นทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างอาชีพให้แก่เยาวชน และเตรียมพร้อมกำลังคนที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคณะวิทยากรจากบริษัท EQ GROUP ให้ความรู้และดูแลนักเรียนตลอดจากการจัดกิจกรรม