นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

194184
Users Today : 71
Total Users : 55255
Who's Online : 2
Your IP Address : 35.175.187.91
Server Time : 2020-05-25

กิจกรรม การนำเสนอข้อมูล (Progress report) เพื่อการสร้าง Knowledge Content (Phase ๓)
โครงการ สร้างหอประวัติศาสตร์ “บางมูลนาก” ภายในอาคาร ๑๐๐ ปี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
วันศุกร์ ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ณ อาคาร ๑๐๐ ปี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เป้าหมาย
กลุ่มนำเสนอข้อมูลครั้งที่ ๓ (Progress report) ๑๐ ตำบล อำเภอบางมูลนาก (ตำบลละ ๓-๔ คน)

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อวิพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร์ การตีความ และการสังเคราะห์ข้อมูล การลงพื้นทที่ ๑๐ ตำบล
๒. เพื่อร่วมพิจารณา Knowledge Content เข้าหอประวัติศาสตร์ “บางมูลนาก”
๓. เพื่อร่วมพิจารณาสรรหาผู้ออกแบบ หอประวัติศาสตร์ “บางมูลนาก”

กำหนดการ
วันศุกร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ ลงทะเบียน/เตรียมความพร้อมในการนำเสนอ
๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ พิธีเปิด/กรอบแนวคิดการดำเนินโครงการ (ผอ.สมชาย อ.บรรจง อ.สุรศักดิ์)
๐๙.๒๐ – ๑๐.๓๐ การนำเสนอข้อมูล Progress report ชุดที่ ๑ (ปกาศิต ดำเนินรายการ)
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ การนำเสนอข้อมูล Progress report ชุดที่ ๒ (ปกาศิต ดำเนินรายการ)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ สะท้อนผลจากการนำเสนอข้อมูลเพื่อร่วมกันพิจารณา Knowledge Content โดย
๑. รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
๒. นายสันติ คุณาวงศ์
๓. นายบรรจง พงษ์ประเสริฐ
๔. นายอภิสิทธิ์ ประวัติเมือง
๕. นายเขต เส็งพานิช
๖. นายสุวิทย์ ชอบใช้

ดำเนินรายการโดย นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณ
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ สรุป Knowledge Content ที่ใช้ในการสร้างหอประวัติศาสตร์ “บางมูลนาก”

* หมายเหตุ เวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม