นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

383113
Users Today : 52
Total Users : 244184
Who's Online : 3
Your IP Address : 3.236.121.117
Server Time : 2022-12-04

จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ให้ความเห็นชอบเรื่องรูปแบบทรงผม โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบโรงเรียนว่าด้วยเรื่องทรงผมและการแต่งกายของนักเรียน ให้เหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2527 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม