นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

349899
Users Today : 194
Total Users : 210970
Who's Online : 2
Your IP Address : 3.238.125.76
Server Time : 2022-07-03

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นางสกาวเดือน นุใจมา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เปิดโครงการ “ค่ายเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนวิทยาศาสตร์” ปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 153  คน เข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  ได้เข้าใจจุดมุ่งหมายของการเรียนวิทยาศาสตร์ ได้ฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มและทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์