นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416608
Users Today : 51
Total Users : 277679
Who's Online : 3
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

วันที่ 27 มกราคม 2566 นางสกาวเดือน นุใจมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยมีนางธัญศญา บูรพา เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมจัดขึ้นภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาด ได้ระลึกถึงบุคคลสำคัญที่ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดไทย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการยุวกาชาด เสริมสร้างความสามัคคี เป็นนำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่ยุวกาชาด ยึดมั่นในคำปฎิญาณตน เผยแพร่กิจการยุวกาชาดให้ประชาชนทั่วไป ได้รู้ถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของยุวกาชาด สนับสนุนให้บุตรหลานสมัครเป็นสมาชิก และตระหนักถึงความสำคัญของวันนี้

วันที่ 27 มกราคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย กิจการยุวกาชาดไทย ก่อตั้งขึ้นโดยพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2465 ในชื่อ “กองอนุสภากาชาดสยาม” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “กองอนุกาชาด” “กองยุวกาชาด” และ “สำนักงานยุวกาชาด” ในปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยมีภารกิจในการปลูกฝังอบรมและเผยแพร่ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด มีศรัทธาต่อกาชาด และเข้าร่วมกิจกรรมกับสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง