433165
Users Today : 100
Total Users : 294236
Who's Online : 2
Your IP Address : 34.229.131.158
Server Time : 2023-05-30

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558 (วันที่ 2 ของการจัดโครงการ) โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้มี

การจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษา

จังหวัดพิจิตร ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม (รุ่นที่ 2) ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ซึ่งในวันนี้มีการศึกษาฐานการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม และการเรียนรู้ของการสร้างโครงงานคุณธรรม

ประมวลภาพต้อนรับโรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ